Expedició de dades

Una expedició de dades és un esdeveniment innovador i col·laboratiu que permet identificar un problema, mesurar-lo i buscar dades sobre aquest tema per tal d’explicar històries i crear visualitzacions perquè s’entengui i serveixi per solucionar-ho.

Com a resultat d’una expedició de dades s’obtenen noves visions i històries basades en les dades de la temàtica (inclosos visualitzacions i gràfics), que permeten la selecció i definició de problemes rellevants. També poden sorgir noves idees que poden contribuir a la temàtica i generar experiència interdisciplinària per a les persones participants, coneixent altres visions del mateix problema.

El paper de les dades és rellevant tant al principi per entendre el problema i poder qualificar-ho i quantificar-ho, com al final, aportant solucions i estratègies basades en dades.